Cơ khí lâm nghiệp

Tổ chức Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí, lần thứ IV

Theo đó, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ khí, lần thứ IV được phân chia làm 08 phân ban: 1.Cơ khí chế tạo máy; 2.Cơ khí động lực; 3.Kỹ thuật nhiệt, năng lượng tái tạo; 4.Cơ khí nông-lâm..